Trustees Emeriti

Trustee Name (Dates of Service)

Barbara A. Austell ’75  (July 2004 – June 2016)

Gregory M. Avis ’80   (July 2002 – June 2014; Chair of Board 2008-2014)

Jean B. Buttner P’84   (July 1982 – June 1997)

E. David Coolidge III ’65  (July 1990 – June 1995 & July 2000 – June 2010)

Delos M. Cosgrove III ’62  (July 2002 – June 2010)

Michael R. Eisenson ’77 (July 2007 – June 2019; Board Chair 2014-2019)

Allan W. Fulkerson ’54  (July 1986 – June 2001)

Dustin H. Griffin II ’65  (July 1986 – June 2001)

Yvonne Hao ’95  (July 2005 – June 2017)

Stephen Harty ’73   (July 2004 – June 2016)

Raymond F. Henze III ’74  (July 1987 – June 2002; Chair of Board 1998-2002)

Michael B. Keating ’62  (July 1996 – June 2011)

Jonathan A. Kraft ’86  (July 2003 – June 2015)

Arthur Levitt, Jr. ’52   (July 1982 – June 1997)

Robert I. Lipp ’60   (July 1999 – June 2008; Chair of Board 2002-2008)

Charles H. Mott ’53   (July 1975 – November 1993)

Paul Neely ’68   (July 1995 – June 2009)

Matthew Nimetz ’60   (April 1981 – June 1996)

Clarence Otis, Jr. ’77 (July 2012-June 2019 and July 1999 – June 2004)

William G. Ouchi ’65   (July 1988 – June 2003)

Kate L. Queeney ’92 (July 2008 – June 2020)

Joseph L. Rice III ’54   (July 1988 – June 2002)

Lucienne S. Sanchez ’79  (July 1992 – June 2007)

Robert G. Scott ’68   (July 2004 – June 2016)

William E. Simon, Jr. ’73  (July 1997 – June 2012)

Hedrick L. Smith ’55   (July 1982 – June 1997)

A. Clayton Spencer ’77  (July 2003 – April 2012)

Cecily E. Stone ’73   (July 1990 – June 2005)

Laurie J. Thomsen ’79  (July 1999 – June 2014)

Francis T. Vincent, Jr. ’60  (October 1970 – June 1988)

Carl W. Vogt ’58   (July 1997 – October 1999 &  July 2000 – June 2006;  President of the College October 1999 – June 2000)

John S. Wadsworth, Jr. ’61  (July 1977 – June 1982 & July 1998 – June 2008)

Peter M. Wege II ’71   (July 1991 – June 1996 & July 1997 – June 2007)

Peter S. Willmott ’59   (October 1983 – June 1998; Chair of Board 1988-1998)